Sosiaali- ja terveysalan osaajia ja aurinkoista hoivaa seuranpidosta sairaanhoitoon

SunHoiva on kotimainen, aurinkoisella asenteella vakaasti kasvava sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja tarjoava yritys. Toimimme Tampereelta käsin eteläisen ja keskisen Suomen alueella.Hoitaja tervehtii kotihoidon asiakasta

Palvelut kotiin

SunHoiva tarjoaa turvallisia ja monipuolisia palveluja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ikäihmisille omaan kotiin. Tarjoamme kotihoitoa ja hoiva-avustamista arjen askareissa tai esimerkiksi ulkoilu- ja saattoapua.

Meillä on valmiina erityyppisiä palvelupaketteja, joista räätälöimme yhdessä asiakkaan kanssa hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa perustuvan palvelukokonaisuuden.

Lue lisää ›
Kaksi SunHoivan hoitajaa

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut

SunHoiva tarjoaa julkiselle sektorille, järjestöille ja yrityksille laadukkaita ja luotettavia sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja ja henkilöstövuokrausta.

Välitämme sujuvasti lähihoitajia ja sairaanhoitajia sekä muita sote-alan ammattilaisia niin pitkäaikaisiin sijaisuuksiin kuin yksittäisiin vuoroihin. Tarvittaessa autamme myös henkilöstön suorarekrytoinneissa.

Huolehdimme vastuullisesti sekä tilaajan tarpeista että työntekijöistä, sillä tehtävämme on yhdistää työ ja tekijä.

Lue lisää ›

Töihin meille

Palkkaamme motivoituneita lähihoitajia ja sairaanhoitajia toteuttamaan laadukasta hoitotyötä sekä hoiva-avustajia ja seuralaisia auttamaan ja tukemaan asiakkaitamme arjessa. Rekrytoimme myös muita sote-alan ammattilaisia.

Olemme osaltamme reilu, joustava ja määrätietoinen työnantaja, joka kuuntelee, ohjaa, kouluttaa ja tukee henkilökuntaansa – olemme siis oikea työpaikka. Me kuuntelemme aidosti työntekijöitämme ja ymmärrämme työntekijöidemme tarpeita.

Lue lisää ›

Joustavuus ja arvostava palkkaus vähentävät työn psykososiaalista kuormittavuutta

Työhyvinvointi - Miten SunHoivassa arvioidaan työn psykososiaalista kuormittavuutta ja mitä tulokset kertovat?

Mitä on työn psykososiaalinen kuormittavuus?

Työn psykososiaalinen kuormittavuus viittaa tilanteisiin, joissa yksilön mielenterveys ja hyvinvointi vaarantuvat erilaisten psykologisten ja sosiaalisten tekijöiden vuoksi työympäristössä. Kuormitus kattaa laajan kirjon erilaisia tekijöitä ja tilanteita, jotka voivat aiheuttaa henkistä painetta ja stressiä työntekijälle. On tärkeää, että työnantajat ja työntekijät yhdessä tunnistavat nämä kuormitustekijät ja pyrkivät hallitsemaan niitä.

Miten työn kuormittavuutta arvioidaan SunHoivassa ja mitä tulokset kertovat?

Haitallisen työkuormituksen tunnistamiseksi, arvioimiseksi, tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi ja kuormittuneisuuden seuraamiseksi keräämme säännöllisesti tietoa työntekijöidemme työhyvinvoinnista työhyvinvointikyselyllä (Työvire-kysely Työeläkeyhtiö Ilmarinen, lue lisää sunhoiva.fi/ajankohtaista/tyohyvinvointia-vuokratyossa). Lisäksi tänä kesänä saimme arvokasta palautetta Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:n työsuojelun SunHoivan työntekijöille teettämästä Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kyselystä. Kyselyssä AVI selvitti työntekijöidemme käsityksiä työn järjestelyihin, työn sisältöön ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvistä kuormitustekijöistä, mistä kerromme tässä artikkelissa.

Työntekijöidemme vastaukset AVI:n kyselyssä olivat rohkaisevia: Vastausten arviointiasteikko oli 1-5 ja henkilöstömme arviot työnkuormittavuudesta olivat keskimäärin 0,6 pistettä paremmat kuin 2400:lla AVI:n teettämän kyselyn verrokkiryhmiin kuuluneilla vastaajilla.

Työn järjestelyihin liittyvät kuormitustekijät koskevat työn ja työtehtävien suunnittelua, jakamista ja työteon edellytyksistä huolehtimista. Kuormitusta aiheuttavat esimerkiksi epäselvyydet tehtävänkuvissa tai vastuissa, epärealistiset tai kohtuuttomat tavoitteet, liiallinen työmäärä työaikaan nähden ja työskentely varsinaisen työajan ulkopuolella. SunHoivassa työn järjestelyihin liittyvät kuormitustekijät koettiin arvolla 2,01 vähemmän kuormittaviksi kuin verrokkiryhmässä 2,61.  Psykososiaalisesti kuormittavimmaksi tekijäksi pääosin Tampereen kaupungin kotipalvelussa vuokratyöntekijöinä työskentelevät työntekijämme kokivat liiallisen työmäärän työaikaan nähden. Työntekijöidemme vastausten arvo (2,54) jäi kuitenkin alemmaksi kuin vertailuryhmien parhaalla neljänneksellä. Vertailuryhmän vastausten keskiarvo oli 3,14, mikä voi olla jo huolestuttavaa työhyvinvoinnin kannalta.  

Työn sisältöön liittyviä kuormitustekijöitä ovat mm. työn yksitoikkoisuus, toimiminen epäselvien ohjeiden tai odotusten pohjalta, usean eri työn tekeminen samanaikaisesti ja työn jatkuva keskeytyminen. Kyselyn mukaan Työn sisältö koettiin SunHoivassa enimmäkseen monipuoliseksi ja mielekkääksi ja keskeytyksiä työhön tulee harvoin (1,69) verrokkiryhmällä (2,98). Työn vastuullisuus ja työhön liittyvät uhkatilanteet koettiin hieman kuormittaviksi (2,08) ja niistä eniten kuormittivat haastavat tai vaikeat tilanteet ja toimiminen epäselvien ohjeiden tai odotusten pohjalta (2,3).

Työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä kuormitustekijöillä tarkoitetaan työyhteisön yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä. Ongelmat työntekijöiden keskinäisessä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa koettiin nekin 0,6 pistettä alhaisemmaksi (1,85) kuin verrokkiryhmässä (2,43). Työntekijöidemme antama arvo oli myös parempi kuin parhaan neljänneksen arvo vertailutyöpaikkojen tarkastuksissa. Työtekijät kokivat, että he saavat esihenkilöiltään tukea työn tekemiseen. Myöskään työyhteisössä ilmenevää häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua ei juurikaan koettu.

Mitä teemme SunHoivassa työssä kuormittumisen minimoimiseksi?

Päivittäinen toimintamme pohjautuu yrityksemme arvoihin ja tunnemme vastuumme työnantajana haitallisen työkuormituksen ennaltaehkäisemisessä ja vähentämisessä tarjoamalla työntekijöillemme terveelliset työolosuhteet ja tukipalveluita, jotka auttavat lievittämään kuormitusta. Keskitymme työyhteisössämme dialogiin, toimimme matalan hierarkian organisaationa ja kehitämme toimintaprosessejamme yhdessä työntekijöidemme kanssa.

Panostamme kokonaisuudessaan työjärjestelyihin ja uskomme, että joustava työvuorosuunnittelu ja arvostava palkkaus ovat asioita, jotka vähentävät merkittävästi työn psykososiaalista kuormittavuutta. Huomioimme työntekijöidemme toiveet työskentelypaikasta ja työvuoroista pystyen toteuttamaan ne lähes aina, mikä luo työntekijöille vapautta ja mahdollisuuden sovittaa työ omaan elämäntilanteeseensa. Lisäksi arvostamme työntekijöidemme osaamista noin 20% TES:n mukaista palkkaa korkeammalla palkalla. Lähtökohtanamme sekä työjärjestelyissä että palkitsemisessa on oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus ja läpinäkyvyys. 

Vaikka AVI:n kyselystä ilmenee, että haastavat tilanteet ja epäselvät ohjeet työssä kuormittavat työntekijöitämme jonkin verran, reagoivat esihenkilömme näihin ongelmiin nopeasti ja aktiivisesti yhteydellä tilaajaorganisaation yksikön työnjärjestelijään tilanteiden selventämiseksi ja korjaamiseksi.

SunHoivassa olemme sitoutuneet ratkaisemaan mahdolliset työyhteisömme ristiriidat välittömästi ja rohkaisemme työntekijöitämme kertomaan työssään ilmenneistä ongelmatilanteista esihenkilöillemme. Tämä luo ilmapiirin, jossa työntekijät tuntevat olonsa tuetuiksi ja arvostetuiksi.

Hyvä työterveyshuolto ja mahdollisuus keskustella tarvittaessa työpsykologin kanssa ovat esimerkkejä tukipalveluistamme, joilla tuemme työhyvinvointia. Vahvistamme yhteisöllisyyttä järjestämällä SunHoivan työntekijöille erilaisia henkilöstötilaisuuksia ja -koulutuksia sekä tarjoamalla työntekijöiden virkistykseen ePassi-etuja.

Hyvinvointia hoiva-alalle: Neljä keskeistä toimenpidettä

SunHoivan tulokset osoittavat mielestämme sen, että systemaattisilla ja arjessa toimivilla teoilla ja prosesseilla on mahdollista hallita työn psykososiaalista kuormitusta myös raskaalla hoiva-alalla. Kokemustemme perusteella nostaisimme keskiöön neljä asiaa:

  • Työntekijöiden toiveiden aito kuunteleminen mm. työvuorosuunnittelussa
  • Esihenkilön nopea puuttuminen ongelmatilanteisiin esim. ristiriidat työyhteisössä, epäselvyyden työnkuvissa ja vastuissa
  • Arvostava palkkaus
  • Helposti ja nopeasti saatavilla oleva organisaation ulkopuolinen apu mm. työterveyshuollon palvelut

Toivomme, että tässä artikkelissa esittelemämme toimenpiteet ja ponnistelut työhyvinvoinnin edistämiseksi toimisivat esimerkkinä myös muille organisaatioille.

”Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kyselyn tulokset vahvistavat näkemystämme, että SunHoivan työntekijöiden aurinkoinen asenne kumpuaa hyvästä työmotivaatiosta, vastuullisuudesta ja ylpeydestä omaa työtä kohtaan.” kiteyttää SunUran Hoiva Oy:n hallituksen puheenjohtaja Riikka Helander.

Ikäihminen ja hoitaja keskustelevat ulkona

Arvot, joista ensiluokkainen palvelu kumpuaa

SunHoiva toimii kestävällä arvopohjalla ja on vastuullinen sekä monipuolinen sosiaalipalvelujen ja henkilöstövuokrauksen osaaja.

Luotettavuus ja vastuullisuus

Olemme luotettava kumppani ja ansaitsemme luottamuksen toimimalla rehellisesti ja läpinäkyvästi. Huolehdimme vastuullisesti asiakkaistamme sekä työntekijöistämme ja edistämme positiivista muutosta yhteiskunnassa ja ympäristössä, jossa toimimme.

Ilo ja lämpö

Työstämme välittyy positiivisuus, ilo ja lämpö kanssaihmisiä kohtaan. Myönteisyys ja välittäminen auttavat onnistumaan ja ovat avain aitoihin kohtaamisiin ja menestyksekkääseen yhteistyöhön.

Arvostavuus

Kunnioitamme ihmisarvoa ja jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta. Kuuntelemme asiakkaitamme ja työntekijöitämme arvostaen ja otamme heidän tarpeensa huomioon. Olemme oikea työyhteisö, jossa henkilöstö viihtyy ja jakaa arvokasta osaamistaan.

Yhdessä kehittäminen

Toimintamme kehittäminen on pitkäjänteistä ja jatkuvaa, jotta voimme tarjota entistä parempia kokemuksia ja ratkaisuja asiakkaillemme. Työskentelemme asiakkaidemme kumppaneina ja verkostojemme kanssa avoimina palautteelle, uusille mahdollisuuksille ja jatkuvalle oppimiselle. Digitaalisuus sujuvoittaa työskentelyämme.

Ota yhteyttä ›

Tunnemme vastuumme osana yhteiskuntaa


Tunnemme vastuumme osana yhteiskuntaa ja toimimme sen mukaisesti. SunHoivan tavoitteena on yhdistää asiakaslähtöisesti sekä liiketoiminnalliset että yhteiskunnalliset tavoitteet. Haluamme kehittää sosiaalipalveluja ja henkilöstöpalvelualaa työntekijäystävällisempään suuntaan ja kuuntelemme asiakkaitamme sekä työntekijöitämme tarkasti. Lyhyessä ajassa SunHoivasta on kehittynyt hyvämaineinen kumppani, joka luottaa tulevaisuuteen.

Maarit Hirvonen - SunUran Hoiva Oy:n toimitusjohtaja


Ota yhteyttä ›

Miten voisimme parhaiten auttaa Sinua?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Soita